Optimalizácia

 

Optimalizáciu v oblasti informačných technológií chápeme ako proces identifikácie, plánovania, realizácie a  následnej kontroly krokov smerujúcich k zefektívneniu vynakladanie prostriedkov na zabezpečenie fungovania IT.
Je to prostriedok zníženia celkových nákladov na fungovanie IT a zároveň možnosť zlepšenia služieb, ktoré informačné technológie organizácii poskytujú.
 

V prístupe k optimalizácii IT sme na základe praktických poznatkov identifikovali dva hlavne nákladové toky,  ktorým treba venovať pozornosť, sú nimi : Nové investície do informačných systémov a Prevádzka existujúcich informačných systémov.
Pri optimalizácii nákladov smerujúcich do nových projektov vychádzame najmä z obchodných priorít organizácie. Nastavenie jemnejšieho sita na nové projekty, zmena alokácie výdavkov či pozastavenie a prehodnotenie zacielenia projektov  majú prispieť k tomu aby výsledná investícia bola nie len  účelná ale racionálna a efektívna.
Optimalizácia nákladov spojených s prevádzkovaním existujúcich IT systémov tvorí, podľa nášho názoru gro optimalizačných snáh. Ako teda znížiť náklady tak aby celková efektívnosť IT neklesla, ba práve naopak? Našou odpoveďou je Outsourcing respektíve Outtasking - najmodernejší spôsob správy a riadenia informačných technológií v spoločnostiach, ktorým IT slúžia ako nástroj na dosahovanie ich podnikateľských cieľov.
Prečo to môže byť pre Vás zaujímavé?
Radi by ste mali prístup ku kvalitnému tímu expertov s rozsiahlymi skúsenosťami v IT? Páčilo by sa Vám dosiahnuť rozsiahle úspory v oblasti manažmentu ľudských zdrojov pre oblasť IT? Vyhovoval by Vám profesionálny, pružný a cielený prístup k riešeniu IT úloh na zmluvnom základe? Radi by ste preniesli časť rizika a zodpovednosti za chod IT na niekoho iného? Áno? Kontaktujte nás.
Sme pripravení poskytnúť Vám naše služby.


V čom vieme pomôcť Vám
:

  • vieme optimalizovať existujúcu IT infraštruktúru organizácie, alebo vytvoriť novú v zmysle stanovených priorít
  • vieme navrhnúť vhodný spôsob financovania nových investícií do IT a tým následne optimalizovať cash flow organizácie
  • vieme ako čo najefektívnejšie spravovať servery, pracovné stanice, periférie a iné prvky IT v organizácii
  • vieme priniesť odborný názor pri komunikácii s tretími stranami vo vzťahu k IT
  • vieme zabezpečiť zodpovedajúcu podporu užívateľov a IT infraštruktúry
  • vieme sa zamerať na špecifické požiadavky a ponúknuť zodpovedajúce riešenia problémov
© 2011 ITSolutions s.r.o.