Naše služby

 

Naša spoločnosť Vám ponúka široké portfólio riešení a služieb  v oblasti IT, medzi ktoré patrí:
 
 
 
Analýza IT prostredia
Z nášho pohľadu predstavuje analýza IT prostredia organizácie jeden z prvých krokov k identifikácii stavu, v ktorom sa IT systémy organizácie nachádzajú. Vychádzame z predpokladu, že poznanie, zmapovanie a popis IT prostredia organizácie dokáže zobraziť jeho potenciálne nedostatočnú schopnosť plniť požiadavky a potreby užívateľov a rovnako tak odhaliť neefektívne vynakladanie prostriedkov do informačných technológií.
V našich analýzach sa zameriavame najmä na zhodnotenie stupňa dosiahnutia a splnenia požiadaviek klienta vzhľadom na jeho očakávania, vo vzťahu k budovanému alebo už existujúcemu IS. Konkrétny obsah analýzy IS sa formuje na základe definovania oblastí pre realizáciu analýzy, ktoré špecifikuje klient, a ktoré zároveň dopĺňame na základe našich doterajších skúseností.
 


Integrovaná správa IT

Naša spoločnosť pristupuje k správe informačného systému ako k funkcii, ktorá definuje a dodáva procesy a procedúry nevyhnutné na zabezpečenie služieb správy systému ako podpory produkčného prostredia klienta. To zahŕňa riadenie a zabezpečovanie operačnej podpory pre rozličné prvky v rámci IT prostredia, zabezpečenie základného monitorovania služieb pre funkciu kontroly a v neposlednom rade správu bezpečnostných parametrov.
Na základe našich skúseností ponúkame služby v oblasti správy IT ako integrovaný celok s jasne definovaným obsahom a so vzájomne sa dopĺňajúcimi prvkami. Patrí sem správa serverov, správa siete, správa klientských staníc či správa periférií. Rešpektujúc individuálne potreby a požiadavky ako aj veľkosť a  charakter podnikateľského prostredia klientov, sme vytvorili viaceré varianty takýchto celkov, tak aby bolo zabezpečené plynulé a spoľahlivé fungovanie informačného systému klienta pri zachovaní efektívnosti vynaložených prostriedkov.
 Charakter vykonávaných služieb, podmienky, záväzky a povinnosti, ako aj cenu a ostatné náležitosti, štandardne upravujeme zmluvou o úrovni poskytovaných služieb (SLA), ktorá je garanciou profesionálneho výkonu činnosti a dodržania dohodnutých podmienok.

 


Outsourcing/Outtasking

Informačným technológiám sa v rámci podnikových systémov súčasnosti prideľuje čoraz väčšia dôležitosť. Na druhej strane sa však zvyšujú aj požiadavky manažmentu spoločností na IT a ich schopnosť zabezpečiť dostatok relevantných, správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme na prípravu rozhodnutí a na ich úlohu pri  zjednodušení a zefektívnení výrobných a obslužných procesov a zabezpečení ochrany citlivých informácií. Zvyšovanie nárokov na IT ide ruka v ruke so zvyšovaním náročnosti prevádzkovania a  správy IT, teda so zvyšujúcimi sa investičnými a operatívnymi nákladmi, organizačnými a prevádzkovými zmenami a problémami.

Naše služby v oblasti Ousourcing/Outtasking-u ponúkajú maximálnu flexibilitu prostredníctvom využitia našich odborných schopností, technických a technologických znalostí a skúseností v prostredí IT. Našou snahou je napomôcť našim klientom v prípade nedostatku ich vlastných pracovných síl, odborne podporiť ich IT pracovníkov, zvýšiť flexibilitu implementovania IT služieb podporujúcich podnikateľské aktivity a v neposlednom rade zlepšiť a sprehľadniť kontrolu nákladov spojených s IT.

 


Poradenstvo

Príznačným javom sprevádzajúcim organizácie bez ohľadu na veľkosť a zameranie je často neadekvátna reakcia na meniace sa podmienky v oblasti informačných technológií. Vo väčšine prípadov prevažuje snaha manažmentu spoločností držať krok s modernými technológiami a technikou a implementovať ju do svojho prostredia za každú cenu. Znamená to opakované investície do IT, neustále sa meniace pracovné prostredie pre pracovníkov spoločnosti, neefektívne využitie infraštruktúry a v neposlednom rade dramaticky rastúce náklady na obstarávanie, prevádzku a údržbu IT. Na druhej strane stoja spoločnosti, ktoré IT stále ponímajú ako nutné zlo. Rozhodujú sa pre čo najlacnejšie, často polovičaté riešenia, ktoré nekoncepčne zaraďujú do svojho prostredia a to v konečnom dôsledku prináša zníženie produktivity práce a tým zvýšenie celkových nákladov v pomere k ich prínosom.

My v ITSolutions máme za cieľ pôsobiť ako prostredník medzi klientom, jeho prostredím, predstavami a cieľmi, a informačnými technológiami v celej svojej komplexnosti. Našou snahou je klientovi poskytnúť odbornú asistenciu, priblížiť mu fungovanie jednotlivých prvkov IT systému, oboznámiť ho s aktuálnymi trendmi, ale najmä napomôcť mu k vybudovaniu a udržiavaniu  takého  IT prostredia, ktoré zabezpečuje efektívnejšie vykonávanie pracovných úloh, zjednodušuje a skracuje ich trvanie a prináša zvýšenie rentability na základe merateľných ukazovateľov.

 
© 2011 ITSolutions s.r.o.